Dokumenty

 

     Dokumenty

Regulamin Wypożyczalni sprzętu budowlanego, ogrodniczego, narzędzi i elektronarzędzi „DomTech”                    Ryszard Konarski

§1 Warunki wynajmu sprzętu

1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią „DomTech” Konarski                  Ryszard NIP: 522-219-77-96 zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną              w dalszej części NAJEMCĄ.
2. W celu sporządzenia umowy przez WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA powinien posiadać ważny dokument                      ze zdjęciem.
3. Cena wynajmu jest zależna od ilości dni wypożyczenia i rodzaju sprzętu, ustalana jest przed sporządzeniem                   umowy.
4. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla                              WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu.
5. Cena za wynajem jest obliczana od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu, a nie na podstawie czasu       użytkowania sprzętu.

6. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie.

7. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii urządzenia jak:                          uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych                            pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

8. Faktury będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.

§2 Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO

1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym,                          przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną                        instrukcją   obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
3. WYNAJMUJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie                      użytkowania narzędzi.
4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom                 trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.

§3 Zobowiązania NAJEMCY

1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie            niepogorszonym ponad normalne zużycie.
2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego                 użytkowania najmowanego sprzętu.
3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni      najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY      uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.
4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie                    dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do                    używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.
5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność      za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić                    organom ścigania.
6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę      sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.
7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały          najemcę.
8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu         najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub        obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

                                                                               §4 Zwrot sprzętu
1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie                  wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po            terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego                cennika.
2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia w kwocie 20 zł brutto.

§5 Zerwanie umowy wynajmu

1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:  samowolnego przedłużenia czasu użytkowania używanie wynajętego            sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.
2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

UWAGA WAŻNE!!!  Podczas samego odsysania odkurzaczem Karcher Puzzi pompy wody muszą być bezwzględnie wyłączone. Praca pomp bez wody przez dłuższy czas prowadzi nieuchronnie do ich nieodwracalnego uszkodzenia oraz  uszkodzenia układu sterującego. 

Dokumenty. Filmy pokazujące działanie naszego sprzętu

 

Instrukcja prania odkurzaczem Puzzi

 

 1. Wlewamy do wiaderka do kreski gorąca wodę z kranu , wsypujemy 7 łyżeczek czubatych ( do herbaty )  proszku , mieszamy i wlewamy do otwartej komory na płyn
 2. Puste wiaderko wstawiamy do odkurzacza i przykrywamy przeżroczystą pokrywą
 3. Włączamy prawy klawisz (oznaczony rysunkiem natrysku) i zraszamy powierzchnię praną przyciskając przycisk na rękojeści ssawki.
 4. Przez ok. 15min czekamy aż chemia zareaguje. W tym czasie należy przetrzeć powierzchnie praną szczotką lub gąbką 9zależnie od materiału)
 5. Włączamy oba klawisze i wykonujemy pranie zasadnicze. Naciskamy przycisk na rękojeści ssawki równocześnie przesuwając ssawkę po materiale do siebie. Pierzemy w zależności od stopnia zabrudzenia aż do wiaderka przestanie lecieć brudna woda. Zwykle pierzemy dwukrotnie – raz po razie.
 6. Wlewamy do prawej komory (tej otwartej) letnią wodę i wykonujemy jeszcze jeden cykl prania samą wodą  czyli cykl płukania
 7. Włączamy tylko lewy klawisz  odkurzacza (ssanie) i odciągamy wodę ssawką z materiału. Materiał powinien być lekko wilgotny.
 8. Koniec prania – pozostawić do wyschnięcia.

                                                                         Uwagi

 1. Podczas cyklu odsysania nie włączamy prawego klawisza(natrysku) gdyż pompki pracowały by na sucho co doprowadziłoby do ich zatarcia,
 2. Przed każdym sporządzeniem roztworu proszku starannie myjemy uprzednio wiaderko po nieczystościach aby do obiegu pomp nie dostały się zanieczyszczenia.
 3. Przed praniem należy zabezpieczyć elementy skórzane i drewniane tapicerki przed kontaktem z chemią. W razie zamoczenia przetrzeć szmatką do sucha.
 4. 1 miarka proszku wystarcza na ok. 10m2  dywanów, wykładzin. Na kanapę  potrzeba 2 miarek. Na duży narożnik 3 miarki. Na samochód osobowy  2 miarki proszku.

 

 

 • AL-KO wertykulator aerator 38 VLB Combi Care – obsługa